Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich met name op de patronen die conflict en samenwerking tussen politieke actoren structureren. Dit kan een ideologische structuur zijn (een politieke ruimte), maar ook een tegenstelling tussen oppositie en coalitie zijn. Mijn onderzoek richt zich op een viertal terreinen waar dit van bijzonder belang is:

  1. de ideologische scheidslijnen tussen partijen;
  2. parlementair gedrag;
  3. nieuwe partijen;
  4. en belangengroepen, met name de relatie tussen partijen en belangengroepen.

Voor het DNPP richt ik me daarnaast op ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse partijpolitiek.

Ideologische scheldslijnen
Een centraal vraagstuk in mijn onderzoek is welke ideologische dimensies politieke besluitvorming en kiesgedrag structureren. Is de links-rechts dimensie voldoende? Of is er door globalisering, Europese integratie en immigratie de politieke ruimte veranderd? Ik onderzoek deze ontwikkelingen zowel op het niveau van partijen als het niveau van kiezers, zowel voor het nationale partijsystemen en het Europese partijsysteem. Ik heb in deze context ook onderzoek gedaan naar de economische positionering van rechts-populistische partijen.

Parlementair gedrag
Een tweede, gerelateerd veld van interesse is parlementair gedrag. Hier spelen verschillende tegenstellingen een rol, naast ideologische tegenstellingen spelen hier ook specialisatie en de tegenstelling tussen oppositie en coalitie een rol. Die laatste tegenstelling heeft met de komst van minderheidskabinetten in Nederland een nieuwe betekenis gekregen. Ik heb om het parlement in beeld te brengen samen met T. Louwerse en C. van Vonno data verzameld over stemmingen in de Tweede Kamer sinds 1945 (samengebracht in de Dutch Parliamentary Votes Data Base), maar ook het gebruik van Kamervragen, moties, amendementen en initiatief-wetgeving. Deze data en Nederlandse verkiezingsprogramma’s zijn gecodeerd in het codeerschema van Comparative Agendas Project.

Nieuwe partijen
Nieuwe partijen ontstaan vaak op nieuwe ideologische scheidslijnen. Mijn promotie-onderzoek betrof de vraag hoe nieuwe partijen in staat zijn om deze scheidslijnen ook te vertalen naar de politiek. Samen met een aantal bestuurskundigen en economen heb ik daarnaast gekeken naar de vraag in welke mate nieuwe partijen vormen op nieuwe scheidslijnen.

Belangengroepen
De relatie tussen politieke partijen en belangengroepen kan gestructureerd zijn door ideologische tegenstellingen maar ook door de tegenstelling tussen coalitie en oppositie. Dit bestudeer ik, onder andere, als Nederlandse onderzoeker voor PAIRDEM project. Ik heb ook bijgedragen aan het Left-wing Parties and Trade Unions project en INTEREURO, een project dat tot doel had de Europese belangengroepenpopulatie in beeld te brengen.

Nederlandse en Europese partijen
Mijn aanstelling bij het DNPP is gericht op de ontwikkeling van Nederlandse en Europese partijen. Een deel is descriptief geschiedschrijvend onderzoek naar de belangrijkste gebeurtenissen in de Nederlandse politiek en Nederlandse politieke partijen voor het Political Data Yearbook. Daarnaast onderzoek ik de ontwikkeling van Europese politieke partijen (‘politieke partijen op het het Europese niveau’), met name de Europese Groene Partij en de Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa, en de rol die nationale partijen spelen in deze vorm van partijpolitieke Europese integratie.

Onderzoeksinteresses
Vergelijkende politicologie, politieke partijen, partijsystemen en partijposities, parlementair gedrag, belangengroepen, kiesgedrag en politicologische methodologie.

Methodologische specialisatie
Schalingsmethoden, tekstuele analyse, analyse van parlementaire stemmingen.